Wykonuję kontrole okresowe:

(zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane) obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji, w zależności od potrzeb:

-półroczne
-roczne 

-pięcioletnie


Zgodnie z ustawą Prawo budowlane:


Art.62. 
 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 
 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
 a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące      działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 
 b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
 c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 


2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;


 3) okresowej w zakresie, o którym mowa
w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli


Szczegóły dot. kontroli okresowej znajdziecie Państwo również na stronie  

www.http://kontrole-budynkow-swidnica-walbrzych.pl/


Zakładam książki obiektów budowlanych i pomagam w uporządkowaniu oraz organizacji dokumentacji związanej z utrzymaniem obiektu budowlanego.Oferta skierowana m.in do:

- osób prywatnych

- zakładów przemysłowych, firm i korporacji

- wspólnot mieszkaniowych

- zarządców nieruchomościZadzwoń, zapytaj - chętnie doradzę i pomogę!

Kreator stron internetowych - przetestuj